سرور مجازی ایران VPS
 • Product 1

  IRVPS-1

  • HDD = 50 GB

   bw = 100GB

   CPU = 1Core

   Ram = 512 MB

   Port = 1000 Mbit

   IP = 1
  فقط
  750,000/ماهیانه
  500,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
 • Product 2

  IRVPS-2

  • HDD = 100 GB

   bw = 200GB

   CPU = 1Core

   Ram = 1 GB

   Port = 1000 Mbit

   IP = 1
  فقط
  850,000/ماهیانه
  500,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
 • Product 3

  IRVPS-3

  • HDD = 150 GB

   bw = 300GB

   CPU = 2Core

   Ram = 2 GB

   Port = 1000 Mbit

   IP = 1
  فقط
  1,190,000/ماهیانه
  500,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
 • Product 4

  IRVPS-4

  • HDD = 200 GB

   bw = 400GB

   CPU = 2Core

   Ram = 3 GB

   Port = 100 Mbit

   IP = 1
  فقط
  1,490,000/ماهیانه
  500,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
 • Product 5

  IRVPS-5

  • HDD = 300 GB

   bw = 500GB

   CPU = 4Core

   Ram = 4 GB

   Port = 1000 Mbit

   IP=1
  فقط
  1,790,000/ماهیانه
  500,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
 • Product 6

  IRVPS-6

  • HDD = 300 GB

   bw = 500GB

   CPU = 4Core

   Ram = 8 GB

   Port = 1000 Mbit

   IP = 1
  فقط
  3,500,000/ماهیانه
  500,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید